1 Johannes 3:2b-3

Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden,
wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.
En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.

We mogen uitkijken naar de dag dat de Heere Jezus terugkomt.
Dan zullen we Hem zien zoals Hij is, vol hemelse glorie.
We moeten ons daarop voorbereiden:
Ons reinigen door God onze zonden te belijden en om vergeving te vragen,
afzien van het kwaad en Jezus volgen.
Steeds meer worden zoals Hij en verlangend uitzien naar Zijn komst.
Dán zullen we zijn zoals Hij.