De Bijbel door: 1 Timotheüs 1:18-2:5

‘De Bijbel door’ is een radioprogramma van Trans World Radio, waarin u in vijf jaar de hele Bijbel kunt bestuderen, van Genesis 1 tot Openbaring 22. Door het luisteren naar ‘De Bijbel door’ zult u een beter begrip krijgen van de Bijbel in zijn geheel.

© 2015 Thru the Bible Radio Network

Opwekking tot de goede strijd
18 Dit gebod leg ik u op, mijn zoon Timotheüs, in overeenstemming met de profetieën die voorheen over u uitgesproken zijn, opdat u in deze dingen de goede strijd strijdt.
19 En behoud het geloof en een goed geweten. Sommigen hebben dit verworpen en hebben in het geloof schipbreuk geleden.
20 Tot hen behoren Hymeneüs en Alexander, die ik aan de satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren.

HOOFDSTUK 2
De voorbede
1 Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen,
2 voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid.
3 Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker,
4 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.
5 Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.