De Bijbel voor jou: Horen en doen

Vandaag maken we een sprong naar het einde van de Bergrede. Wat doe jij met alles wat je gehoord hebt? Ben je een domme of een verstandige bouwer?

Mattheüs 7:24 – 8:1
De wijze en de dwaze bouwer

De reiniging van een melaatse
Mattheüs 7:24 – 8:1
24 Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft;
25 en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd.
26 En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft;
27 en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot.
28 Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van Zijn onderricht,
29 want Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden.

1 Toen Hij van de berg afgedaald was, volgde een grote menigte Hem.

Zie je het al voor je? Een huis dat op zand gebouwd wordt; het begint te regenen en te stormen en het hele huis stort in … Boven op de rots blijft het andere huis gewoon staan. Logisch toch? Bouwen op een rots is veel verstandiger.
Twee weken lang hebben we geluisterd naar wat Jezus aan Zijn discipelen boven op de berg vertelde. Wat doe jij met wat je allemaal gehoord hebt? Je kunt op twee manieren reageren. Je hoort wat Jezus zegt, maar doet er niets mee. Dan ben je zoals die domme man en stort je huis in elkaar. Of je probeert Jezus’ woorden echt in praktijk te brengen en dan blijft je huis bestand tegen regen en stormen!
Jezus gaat de berg weer af en we lezen dat een grote groep mensen Hem volgt. Ga jij ook achter Hem aan, de weg van het Koninkrijk?

Toepassing

Bid of Gods Geest jou wil helpen om de woorden van Jezus niet alleen te horen, maar ook te doen!