De Bijbel voor jou: Verbond

Het grootste verschil tussen het Oude en Nieuwe Testament, daar lezen we vandaag over.

Hebreeën 8:1-13
Christus Hogepriester van een beter verbond

1 De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken, is dit: Zo’n Hogepriester hebben wij, Eén Die Zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen.
2 Hij is een Dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel, die de Heere heeft opgericht en niet een mens.
3 Want elke hogepriester wordt aangesteld om gaven en slachtoffers te offeren. Daarom was het noodzakelijk dat ook Deze iets had om te offeren.
4 Want als Hij op aarde zou zijn, zou Hij niet eens priester zijn, omdat er hier priesters zijn, die volgens de wet gaven offeren.
5 Deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want zie erop toe, zegt Hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is.
6 Nu heeft Hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals Hij ook van een beter verbond Middelaar is: een verbond dat in betere beloften is vastgelegd.
7 Immers, als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht.
8 Want hen berispend zegt Hij tegen hen: Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten,
9 niet overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag toen Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in Mijn verbond en Ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heere.
10 Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
11 En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen.
12 Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken.
13 Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat veroudert, staat op het punt te verdwijnen.

Een verbond. Dat klinkt heel democratisch. Het doopformulier zegt dat er ‘twee partijen begrepen zijn’ in een verbond. Het geeft de indruk dat alle twee partijen er evenveel over te zeggen hebben.
Helaas. Of beter gezegd: gelukkig niet! Het gaat hier niet om een democratisch verbond, maar om een testament: de (laatste) wil van Jezus. Jezus weet veel beter wat wij nodig hebben, laat Hem dat testament maar opstellen.
Wat staat er in dat nieuwe verbond (testament)? De wet, de woorden van God, ze worden in je hart en verstand geschreven. God komt door Jezus nog dichterbij. In het Oude Testament was het God met ons, nu is het God in ons door de Heilige Geest. Van buiten naar binnen. Dichterbij kan het niet.
Over Gods wet valt niet te discussiëren en dat is maar beter ook. In Albanië worden hervormingen doorgevoerd om corruptie uit te bannen. Helaas veranderen mensen daar niet altijd door. Je moet vanbinnen veranderd worden.

Toepassing

Luister jij naar je hart en je verstand? Of leef je op je gevoel, ga je uit van je begeerte, je trots of je hartstocht?