De Heere is geduldig …

2 Petrus 3:11-16

Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde
11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft,
16 zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

De Heere is geduldig … Nahum 1:3
Dat deze wereld nog zo vol zonde en onrecht is – in het
klein en in het groot – dat die roep klinkt ‘Hoelang nog
Heere, kunnen de goddelozen hun gang gaan’ (zie
Openbaring 6:10), is niet omdat de Heere machteloos
is. Dat is ook niet omdat Hij Zich heeft teruggetrokken of
omdat Hij Zich het leed niet aantrekt. Onze waarachtige
God is geduldig en traag van toorn, omdat Hij wil dat wij
ons bekeren; dat we ons omkeren, richting God gaan, de
goede richting dus. De Heere heeft immers geen behagen
in de dood van de zondaar, maar gunt zo iemand het
leven. Dat is Zijn kracht!
Dit aanbod van Gods liefde wordt volkomen zichtbaar en
tastbaar op Golgotha. Daar droeg God Zelf in Zijn Zoon de
zonde van het ganse menselijk geslacht. Alle uitbuiting,
martelingen, gemeenheid, kleinzieligheid en psychische
terreur, alles wat wij mensen elkaar kunnen aandoen, is
daar geoordeeld. Dit oordeel kwam niet op ons, maar op
Jezus, Die stond te midden van Gods brandende toorn
(Nahum 1:6). Hij is de ware ‘Lastpak’ Die het gewicht van
Gods oordeel droeg! Wat een wonderlijke Rechter, Die zo
onze Redder is. Daarom ligt er zegen op de bodem van Zijn
oordeel. Wonderlijk: vergeving wordt zomaar aangeboden
aan wereldterroristen en aan terroristjes thuis. Zomaar?