… Ik zal Zelf naar Mijn schapen vragen …

Ezechiël 34:11-16
Profetie tegen de ontrouwe herders van het volk van God

11 Want zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal Zelf naar Mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan.
12 Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik op zoek gaan naar Mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van wolken en donkerheid.
13 Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de waterstromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land.
14 In goede weide zal Ik ze weiden en op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Ze zullen daar neerliggen in een goede weideplaats en ze zullen grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen van Israël.
15 Ik zal Zelf Mijn schapen weiden en Ik zal ze Zelf doen neerliggen, spreekt de Heere HEERE.
16 Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken, maar het welgedane en het sterke zal Ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort.

… Ik zal Zelf naar Mijn schapen vragen … Ezechiël 34:11
Jezus zoekt het verlorene en dat is verbazingwekkend. Toch is het volledig in overeenstemming met de profetie. Ezechiël spreekt in donkere tijden waarin Israël verstrooid is onder de volken. Er waren wel herders geweest, maar die hadden hen niet beschermd en op de weg van God gebracht. Ze zijn misleid en verdwaald. Als dan niemand ze de weg wijst, dan doe Ik het Zélf, spreekt de Heere. Ik zal ze weiden zoals het hoort.
Het is een prachtige belofte voor Israël. Maar ook voor ons. We ontdekken zo immers Wie God eigenlijk is! Hij is een God Die Zich ontfermt over mensen en Die Zijn beloften waarmaakt. In Jezus ontdekken we hoe Hij dat doet, en dat er dan ook schapen zijn van een andere stal, die Hij ook zal roepen en weiden.
Daarom is er hoop in een donkere wereld, een wereld vol van mensen die worden misleid. Er is hoop voor Israël. Er is hoop voor de mensen om ons heen en hoop voor onszelf. Het is er omdat God een God is Die om Jezus’ wil naar Zijn schapen vraagt en naar ze op zoek gaat. Zo bouwt Hij Zijn gemeente.

Zingen:
Psalm 23:1 en 2
Op Toonhoogte lied 182:1, 2, 3 en 4