Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

Mattheüs 24:1-14
De tekenen van het einde van de wereld

1 En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen.
2 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden.
3 Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?
4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt.
5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.
6 U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.
7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.
8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.
9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam.
10 En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.
11 En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden.
12 En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.
13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Mattheüs 24:13
In de laatste rede voor Zijn lijden en sterven, gaat Jezus in op het einde der tijden. Er zullen oorlogen, ziekten, hongersnoden en aardbevingen komen. Het zijn de gebeurtenissen die we dagelijks in het nieuws zien. Door de eeuwen heen hebben mensen deze tekenen gezien als tekenen van Christus’ komst. Toch is dat het einde niet. Het is nog maar het begin van de weeën, zegt Jezus (vers 8). Alsof er een geboorte op komst is. Deze wereld is vol van verwachting, totdat Hij komt. Het verrassende is misschien wel juist die verwachting. De meeste mensen verwachten helemaal niets. Je wordt geboren, je leeft en je sterft, en dat is het. Maar in het geloof zien we dat deze wereld uitloopt op de komst van Christus. Nu roept Jezus ons niet op om de tekenen te interpreteren om Zijn komst te voorspellen. Veeleer worden we opgeroepen om te volharden, zeker wanneer Jezus’ komst uitblijft. ‘Doordat de wetteloosheid toeneemt, zal de liefde van velen verkillen’, staat er. Het is dan makkelijk om naar de wereld te wijzen, maar Jezus heeft het over Zijn volgelingen. Juist de gemeente verliest alles, wanneer de liefde verkilt. In de liefde moeten we volharden. Want dat is de essentie van het Koninkrijk van God!

Zingen:
Psalm 73:12, 13 en 14
Op Toonhoogte lied 374