Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem.

Romeinen 8:10-17
Het leven door de Geest

10 Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid.
11 En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.
12 Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven.
13 Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven.
14 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.
15 Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!
16 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.
17 En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. Romeinen 8:9
Het is belangrijk om de Bijbel uit te laten spreken. Niet alleen die zinnen eruit te halen die ons aanspreken en de andere zinnen ongelezen te laten. De Geest woont in u. Dat was de boodschap die wij gisteren hoorden. Paulus gebruikt daar het woordje ‘u’ in het meervoud. De Geest woont inderdaad in de gemeente. Maar in één adem schrijft Paulus verder: als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. Hier bedoelt Paulus niet meer de gemeente in haar geheel, maar de enkeling: enkelvoud dus! Je kunt dus bij een gemeente horen waar de Geest woont, maar ondertussen zelf niet leven uit de Geest. Of beter gezegd: eigenlijk kan dat dus niet!
Daarom brengt Paulus dit ter sprake. Wat moet ik doen als ik dit herken in mijn eigen leven? Opvallend, de Geest van God wordt in onze tekst de Geest van Christus genoemd. Dat zet ons op het spoor. Wie voor Christus neerknielt, Hem zijn zonden belijdt en om vergeving vraagt, mag weten: Christus geeft je Zijn Geest. De Geest die in de gemeente woont, woont nu ook in u, in jou persoonlijk. We merken het: dit knielen is niet om het even!

Zingen:
Psalm 139:14
Op Toonhoogte lied 214