Markus 10: 46-52

Uw geloof heeft u behouden
46 En zij kwamen in Jericho. En toen Hij en Zijn discipelen en een grote menigte Jericho uitgingen, zat de zoon van Timeüs, Bartimeüs, de blinde, aan de weg te bedelen.
47 En toen hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen: Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij!
48 En velen bestraften hem opdat hij zwijgen zou; maar hij riep des te meer: Zoon van David, ontferm U over mij!
49 En Jezus stond stil en zei dat men hem roepen moest. Toen riepen ze de blinde en zeiden tegen hem: Heb goede moed, sta op, Hij roept u.
50 En hij wierp zijn bovenkleed af, stond op en kwam bij Jezus.
51 En Jezus antwoordde hem en zei: Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? En de blinde zei tegen Hem: Rabboni, dat ik ziende mag worden.
52 En Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij ziende en volgde Jezus op de weg.

Zodra de blinde Bartimeüs doorheeft dat de Heere Jezus langskomt, begint hij te roepen: “Jezus, Zoon van David, ontferm u over mij!” Bartimeüs moet al van Jezus gehoord hebben. Omdat hij blind is en bedelend aan de weg zit om aan geld te komen, heeft hij waarschijnlijk tijd genoeg om na te denken. Hij is tot de conclusie gekomen dat Jezus de Zoon van David is, de langverwachte Messias. Als er iemand is die hem kan helpen, is het Jezus! Daar is hij vast van overtuigd. Deze kans op genezing laat hij niet voorbij gaan, ook al proberen anderen hem de mond te snoeren. Bartimeüs roept niet tevergeefs. De Heere Jezus hoort hem en laat hem bij Zich komen. Nu bemoedigen de omstanders Bartimeüs. Wat een plotselinge omslag onder het publiek…. Daar zorgt Jezus voor. En Hij doet meer. Hij vraagt aan Bartimeüs wat Hij voor hem kan doen. Bartimeüs zegt: “Rabboni, dat ik ziende mag worden.” Rabboni betekent meester. Daarmee erkent Bartimeüs het gezag van Jezus. De Heere Jezus ziet het geloof van Bartimeüs en antwoordt hem: “Ga heen, uw geloof heeft u behouden.” Behoud gaat dieper dan kunnen zien, dat gaat om gered worden, het verschil tussen leven en dood. Bartimeüs kan nu zien, maar dat niet alleen, hij volgt Jezus, zijn Redder.

Van Bartimeüs kun je leren dat je je door niemand moet laten tegenhouden om dicht bij de Heere Jezus te kunnen zijn. Hij wil jou graag bij Zich hebben.